Abu Talib – den troende av Quraish – forsvarer, støttespiller og beskytter av Allahs profet

Hvem var Abu Talib?

Abu Talib ibn Abd al-Muttalib (549-619) var en arabisk leder, og leder av Banu Hashim stammen. Hans virkelige navn var Imran. Han var gift med Fatima bint Asad. Sammen fikk de fire sønner og to døtre; Talib, Jafar, Aqeel, Ali (as), Fakhitah og Jumanah (Umm Hani). Abu Talib var onkelen til Profeten Mohammad (fvmh). Gjennom forskjellige tradisjoner får vi vite at Abu Talib hadde tre navn, henholdsvis Abu Talib, Imran og Abdul Munaf.

Foreldrene til Abu Talib het Abdul Muttalib (far) og Fatimah bint Amr (mor). Abu Talib var broren til Profeten Mohammads (fvmh) far, Abdullah ibn Abdul Muttalib. Faren til profeten (fvmh) var svært syk, og døde før profeten Mohammads (fvmh) fødsel. En annen kilde påpeker at faren til profeten (fvmh) døde da profeten (fvmh) kun var to år gammel.

(Bilde til høyre: Jannatul Moalla, i Mekka, Saudi Arabia. Her er Abu Talib begravd. Gravlundet heter også Shebe Abu Talib)

Etter at moren til profeten (fvmh) døde, ble Mohammad (fvmh) tatt i omsorg av sin farfar, Abdul Muttalib. Bestefaren døde da Mohammad (fvmh) var åtte år gammel, og da tok onkelen Abu Talib over omsorgen. Under oppveksten arbeidet profeten Mohammad (fvmh) for sin onkel og tok ansvar for Abu Talibs sønn, Ali (as).

Abu Talib bidro sterkt til spredningen av Islam, og var en viktig støttesspiller av Profeten (fvmh). Senere ble også Abo Talibs sønner, blant annet Imam Ali (as), viktige støttespillere for profeten (fvmh).

Så lenge Abu Talib levde, viste han sin tydelige og utvilsomme støtte for budskapet til Profeten Muhammed (fvmh), da mange stod imot profetens (fvmh) forkynnelse. Profeten Muhammed (fvmh) sa selv at han måtte forlate Mekka, etter bortgangen til Abu Talib og hans kone, Khadija. Dette viser den store rollen Abu Talib hadde i forhold til beskyttelsen profeten (fvmh) og hans budskap.

Abu Talib – i Banu Hashim stamme

Abu Talib ble beskyldt for å være en person som ikke bekjente seg til Islam. Det nevnes i enkelte bøker blant muslimer at Abu Talib døde som en avgudsdyrker og trodde aldri på Profeten (fvmh). Det er en rekke kritiske spørsmål som kan stilles i denne forbindelsen:

Hvis Abu Talib ikke bekjente seg til Islam, hvorfor kunne Fatima bint Asad, som alle er enige om, være i ekteskap med ham som en muslim kvinne? Hvorfor oppdro Abu Talib en person som valgte å spre en religion som motsatte seg Abu Talib? Hvis Abu Talib ikke bekjente seg til Islam, hva tjente han da på å beskytte en person som forkynte Islam? Hvorfor forsvarte Abu Talib profeten (fvmh) i de vanskelige situasjonene, selv om han kjente til  trosbekjennelse ’’Det finnes ingen Gud, utenom Allah”? Hvorfor ba Abu Talib sine sønner om å støtte Profeten?

Abu Talib sa:
’’La de beste menneskene vite at Muhammed (fvmh), støttespilleren til Moses og Messias, sønn av Maria, har kommet til meg med samme ledelse som de to (Moses og Messias), alle følger Allahs ordre, lederen av den sanne veien….’’ Og han sa også: ’’Vet dere ikke at vi har funnet ut at Muhammed (fvmh) er et sendebud som Moses, og at dette er blitt skrevet ned i de første bøkene.’’ (Fra boken Zulmat Abi Talib, skrevet av Jaffar Murtadah Al-Ameli, også fra boken Adawah ala Akaid al-Shia al-Imamiya, skrevet av Sheikh Jaffar al-Subhani)

Abu Talib – ifølge utsagnene til Profeten (fvmh) og Ahulbayt

Den sjette imamen, Jafar al-Sadiq (as) berettet at hans forfedre fortalte at Amir al-Mominin (Imam Ali (as)) satt en dag i Rahba, hvor folk hadde samlet seg rundt ham. En mann stod opp og sa til ham: ’’Amir al-Mominin, du har denne store posisjon som Allah har gitt deg, mens din far straffes i ilden!’’ Ali sa til ham: ’’Vær stille, måtte Allah holde din munn i stillhet! Jeg sverger ved den som sendte Muhammed (fvmh) som profet med sannheten, hvis min far går i forbønn for enhver syndig på jordens åsyn, vil Allah tilgi dem for hans forbønn. Vil min far bli straffet i ilden og hans sønn er den som deler ut paradiset og ilden? Jeg sverger ved den som sendte Muhammed som profet med sannhet, at lyset til min far vil på dommedagen sloknelyset til alle skapningene, unntatt fem lys: Lyset til Muhammed, måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie, mitt eget lys og lyset til Hassan og Hussain, og lyset til ni av barna til Hussain. Hans lys (Abu Talibs) er av vårt lys, som ble skapt av Allah, den Opphøyde, før skapelsen av Adam på et tusen år.’’ (Bihar al-Anwar, utgave 35, side 69)

Jabir har sagt: ” Jeg sa: ’’Allahs sendebud, Allahu Akbar! Mennesker sier at Abu Talib døde vantro!’’ Profeten svarte: ’’Jabir, Allah har kunnskapen om det usette! Da natten for min himmelfarelse inntraff, sluttet jeg meg til tronen, og jeg så fire lys og sa: ’’Min Herre, hvem er disse lysene?’’ Allah svarte: ’’Muhammed, dette er Abdul Muttalib, dette er Abu Talib, dette er din far Abdullah, og dette er ”din bror” Talib. Jeg sa: ’’Min Herre og min Mester, hvordan kom de fram til denne posisjonen?’’ Allah sa: ’’Fordi de skjulte sin tro, viste fram vantro og var tålmodige til de døde.’’ (Bihar al-Anwar, utgave 35, side 15-16).

I en slik situasjon som Abu Talib levde i, var han forpliktet til å holde sin tro hemmelig i forsvar for Profeten Muhammed (fvmh). 

Abu Talibs tale til forsvar for Profeten Muhammed (fvmh)

Da Abu Talib holdt på å dø, kom de mest fremtredendepersonlighetene av Quraish frem til ham, og han talte til dem og sa:

’’Qurashitter, dere er de Allah har utvalgt av sine skapninger og dere er hjertet til araberne, blant dere er mesteren som er adlydt, blant dere er den modige personen og den tapre…”

… Jeg beordrer dere om å vise stor respekt for denne bygningen (Kabah), for dette tilfredsstiller Herren, forbedrer levebrødet og er til hjelp for de fattige. Hold gode forbindelser med deres slektninger, for deres gode forbindelse med dem forbedrer skjebnen og øker antallet.…

….Forlat overtredelse og hensynsløst forhold overfor slektninger, for ved disse gjerningene har de som var før dere blitt utryddet. Svar på kallet til den som kaller og gi til den spørrende, for ved dette oppnår man ære i livet og i døden, hold dere til sann tale og gi tilbake betrodd gods….

…Jeg beordrer dere om Muhammed den gode beordringen, for han er den trofaste hos Quraish, den ærlige blant araberne og han samler alle beskrivelsene av det jeg har beordret dere om…

…Quraish, vær hans tilhengere og for hans parti forsvarere, han følger ikke en vei, uten å være riktig, og han leder ikke noen, uten at den som ledes gledes, og hvis jeg hadde levd enda lenger, så vil jeg ha drevet bort ulykker og katastrofer fra ham.’’ (Tatt fra boken Sheikh al-Batah Abu Talib Aleih al-Salam, side 125).

Til tross for mange mener at Abu Talib døde vantro, så finnes det ikke noen form for bevis for at Abu Talib utførte motstand mot Profeten (fvmh), verken fysisk eller psykisk.
Det motsatte er tilfellet med Abu Sufiyan. Det hevdes blant en del at han var troende, tiltross for at det er fortalt i historien at han var en av de som startet i gang Badr-slaget, Uhud-slaget, Khandak-slaget og en rekke andre slag/kamp imot Profeten Muhammed (fvmh).

Allikevel anser de som godtar Abu Sufiyans Islam, at Abu Talib var en avgudsdyrker tiltross for at Abu Talib ikke gjorde en eneste handling eller en eneste gjerning, som verken ligner i form og i omfang lik Abu Sufiyans handlinger imot profeten (fvmh)!

Påstander om at Abu Talib var vantro

Om vi leser fiktive ”hadith” som benekter troen til Abu Talib, vil vi finne dem nevne vers som ikke engang ble åpenbart i den tiden Abu Talib levde, og vi vil finne en rekke motsigelser i beretningene som gjengis.

Abu Jahl var en av de mest kjente fiendene til Profeten (fvmh) og Islam. I noen kilder finner man beretninger fra han om Abu Talib hvor Abu Jahl forteller at Abu Talib døde vantro. Dette kan ikke aksepteres av en muslim.

Så hvis Abu Talib ikke var muslim, hvorfor sier Abu Talib at: ’’Dere vil være i godhet, så lenge dere adlyder Muhammed og følger hans ordre. Følg ham og hjelp ham, og ved dette vil dere bli ledet.’’ Kan en person som sier disse ordene om Allahs profet, anses som vantro? 

Konklusjon

Konklusjonen er at Abu Talib var troende. Han var en varm støttespiller av Profeten (fvmh). Grunnen til at han ikke oppga sin virkelige tro, skyldtes taqiyah, dvs. hemmeligholdelse av troen i vanskelige situasjoner, der fiendene kunne utnytte situasjonen imot muslimene og påføre dem skader. Dette er en metode som er akseptert av alle i fellesskap. Vi kan ta for oss et eksempel fra koranen, der det nevnes om Momin Ale Firauon (en mann ved navnet Hidhqeel) som hemmligholdt sin tro for Farao og gjorde taqiyah. Koranen har satt pris på hans taqiyah og gjenfortalt dette i Koranen vers 28 i kapittel 40. Akkurat på denne måten holdt Faraos kone sin tro hemmelig for Farao, samtidig som hun oppdro profeten Moses. Slik holdt  Abu Talib troen sin skjult, samtidig som han oppdro profeten (fvmh). Det finnes uttalige bevis for troen til Abu Talib. Men ved å se på noen av de mange bevisene, blant annet talene hans, ansvaret og oppdragelse av profeten Mohammed (fvmh) osv, kan vi trekke en konklusjon om at at Abu Talib døde som en troende muslim!

Skrevet av Hussein Ali

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.