Kumail Ibn Ziyad var én av Imam Alis (as) fortrolige ledsagere. Allama Majlisi beretter at Kumail oppsøkte en gang  en forsamling i Basras moské, hvor Imam Ali (as) holdt en tale. Imam Ali (as) sa: ”Enhver som holder seg våken i oppriktighet denne natt og resiterer profeten Khidhr’s dua, vil utvilsomt få besvart og oppfylt sine bønner.” Etter forsamlingen gikk Kumail til Imam Ali (as) for å lære seg profeten Khidhr’s dua. Imam Ali (as) lærte bort denne dua til Kumail Ibn Ziyad samtidig som han anbefalte Kumail å resitere denne dua hver torsdags kveld, én gang i måneden eller i det minste én gang i året. Samtidig som Imam Ali (as) tilføyde: ”Måtte Allah beskytte deg fra fiendenes ondskap og planene lagt av bedragerne. O Kumail! Ta ditt vennskap og forståelse i betraktning, oppfyller jeg deg denne heder i å betro deg denne dua.”

I Allahs Navn Den Nåderike Den Barmhjertige

O Allah, jeg bønnfaller Deg ved Din nåde, som omfatter alle ting, og ved Din makt som Du beseiret alle ting med og lot alle ting underkaste og ydmyke seg til, og ved Din Styrke, som Du overvant alle ting, og ved Din storhet som ingen kan stå imot, og ved Din stolthet, som tok overhånd over alle ting, og ved Din autoritet som er opphøyet over alle ting, og ved Ditt ansikt, som vil forbli etter alle tings forsvinnelse, og ved Dine Navn, som fordeler Din makt over alle ting, og ved Din viten, som overvåker alle ting, og ved lyset av Ditt ansikt, som belyser alle ting. O Du, som er lyset. O Du, som er Den helligste. O Du, som eksisterte før den første. O Du, som vil eksistere etter den siste.

O Allah, Tilgi meg de synder, som krenker avholdenhet. O Allah, Tilgi meg de synder, som ned-bringer ulykke. O Allah, Tilgi meg de synder, som fjerner de guddommelige godene. O Allah, Tilgi meg de synder, som hindrer bønnene. O Allah, Tilgi meg de synder, som nedkaller lidelsene. O Allah, Tilgi meg de synder, som tilbakeholder håpet. O Allah, Tilgi meg enhver synd som jeg har begått og enhver feiltagelse som jeg har bedrevet. 
 
O Allah, jeg kommer nærmere Deg gjennom Ditt ihukommelse og Din lovprising, og jeg ber Deg om å gå i forbønn på mine vegne, og jeg bønnfaller Deg ved Din gavmildhet å nærme meg Deg, og bevilge meg slik at jeg kan være takknemlig til Deg, og inspirere meg til å huske og påkalle Deg.
 
O Allah, jeg bønnfaller Deg adlydende, ydmyk og full av ærefrykt, å behandle meg med mildhet og medlidenhet, og å gjøre meg fornøyd og tilfreds med det Du har tildelt meg, og at Du lar meg være beskjeden og fordringsløs i alle forhold. O Allah, jeg bønnfaller Deg som én som går gjennom ekstrem nød, som har bruk for Deg for å kunne få sine behov oppfylt og som har opphøyet håp om hva Du besitter.
 
O Allah, Mektig er Ditt kongerike og opphøyet er Din verdighet og hemmelig er Din plan, Din autoritet er åpenbar, Din makt er seirende og Din styrke er fremherskende over alt og det er ikke mulig å flykte fra Ditt herredømme.
 
O Allah, unntatt Deg kan jeg ikke finne én, som benåder mine synder, skjuler mine motbydelige handlinger eller endrer mine onde gjerninger til dyder. Det finnes ingen andre Gud enn Deg, æret og priset være Deg, jeg har fått min egen sjel til å lide, og jeg har hatt dristigheten (til å synde) ved min uvitenhet, og stoler på min siste ihukommelse av Deg og Dine nåde mot meg.
 
O Allah, Min Herre, så mange av mine motbydelige gjerninger har Du skjult, så mange av mine bitre plager har Du forminsket, og så mange av mine feiltrinn har blitt vernet om, og så mange av mine avskyelige gjerninger har Du avverget, og så mange av mine ufortjente ros har Du spredt.
 
O Allah, mine prøvelser og lidelser har økt og min ondsinn har forverret seg, mine gode gjerninger har avtatt og mitt åk (av dårlige gjerninger) har plantet seg godt, og svak håp holder meg tilbake fra å dra fordel (av gode handlinger) og verden har i dette livet bedratt meg med dens fristelser (og sine egoistiske tanker) og mitt eget selv har blitt påvirket av forræderi og oppsettelse. 
 
Derfor, min Herre, jeg bønnfaller Deg ved Din herlighet, om å ikke la mine synder og mine ugjerninger lukke mine bønner ute fra å nå Ditt rike, og ikke bring meg i unåde ved å avsløre det (skjulte) som Du har kjennskap til eller å fremskynde min gjengjeldelse for de feil og ugjerninger begått av meg i hemmelighet som følge av en ond karakter (jeg besitter), uvitenhet, begjær og min forsømmelighet.
 
O Allah, jeg bønnfaller Deg ved Din Storhet å ha medlidenhet med meg i alle tilfeller og vær velvillig overfor meg i alle anledninger, Min Gud, Min Herre. Har jeg annen enn Deg som jeg kan søke for å få fjernet mine onder og forstå mine problemer?
 
Min Gud og Hersker, Du forordnet en lov for meg, men i stedet adlød jeg mine egne egoistiske lyster, og jeg beskyttet ikke meg selv å stå imot fristelser fra fiendene. Han (fienden) lot meg narre med forfengelighet og håp, hvor  jeg kom på avveie og skjebnen hjalp ham i dette hensyn. Således overtrådte jeg noen av de grenser Du satte for meg og jeg var ulydig mot noen av Dine bud.
 
Du har derfor (rettferdig) sagt til meg i alle disse anledninger, og jeg har ingen benektelse imot den dommen Du har avgjort for meg, derfor er jeg enig og kan ilegges Dine befalinger. 
 
Men nå henvender jeg meg til Deg, min Herre, etter å ha blitt skyldig i forsømmelse og overtredelse mot min sjel, unnskyldende, angrende, sønderknust, bønnfaller jeg for tilgivelse, ettergivende, bekjenner jeg (min skyld) da jeg ikke kan finne en utvei fra det som jeg hadde gjort og ikke har en tilflukt som jeg kan vende meg til uten å søke Din anerkjennelse av min unnskyldning og spørre deg om å gi meg adgang til det område hvor Din nåde vil hvile over meg.
 
O Allah, godta min unnskyldning og ha medlidenhet med mine intense lidelser og frigi meg fra mine tunge lenker (av onde gjerninger). Min Herre, vær barmhjertig ved min kropps svakhet, min guds sårhet og mine knokler skrøpelighet. O Du, som var grunnleggeren til min skapelse og mitt særpreg, og (sikret) min oppvekst og velferd og min næring, (jeg bønnfaller Deg) å gjengi Din gunst og Dine velsignelser over meg som Du tidligere har gjort.
 
O min Gud, min Herre, min Hersker. Vil Du se meg straffet i Din ild til tross for min tro på Din Enhet? Og til tross for at mitt hjerte har været fylt med (ren) viten om Deg og når min tunge gjentatte ganger har lovpriset Deg og (når) min samvittighet hadde erkjent Deg kjærlighet og til tross for min oppriktige tilståelser (om mine synder) og min ydmyke bønnfall, underdanige gjort til Din guddommelighet?
 
Nei, Du er langt mer velvillig og sjenerøs enn å tilintetgjøre én, som Du selv har forsynet og understøttet. Eller å fordrive fra Deg selv én, som Du har vernet om, eller å forskrekke én, Du selv har gitt ly, eller å forlate én i plager Du har skånet, og til én Du har vært barmhjertig imot. 
 
Jeg skulle ønske jeg hadde visst , O min Herre, Min Gud og min Hersker. Vil Du da la ilden brenne ansikter, som underkastet seg bøyende i ydmykhet for Din storhet, eller til tunger, som oppriktig befestet Din enhet og hadde alltid uttrykket takknemlighet til Deg, eller til hjerter som hadde forstått seg Din guddommelighet med overbevisning, eller til sinnene som akkumulerte viten om Deg til de underkastet seg Deg, eller til lemmer, som strevde til de steder, hvor du blir tilbedt, for å tilbe Deg villig og for å søke Din forlatelse ydmykt?
 
Dette er ikke forventet av Deg da det er langt fra Din nåde, O Du, som er sjenerøs. O Herre, Du er klar over min svakhet for verdens lidelser og straff, og for plager som påvirker innbyggerne i denne jorden, skjønt sådanne lidelser er kortvarige og forbigående.
 
Hvordan kan jeg så bære gjengjeldelsen og straffen fra det Hinsidige, som er enorme og intensive lidelser,  langvarige , og som aldri blir lettet for disse, som gjør seg fortjent til det, da det vil være resultatet av Din vrede, og Din straff, som hverken himlene eller jorden kan motstå og bære? Min Herre, hvordan kan jeg (som er) en svak, ubetydelig, ydmyk, fattig og nødlidende skapning , være i stand til å bære dem?
 
O min Gud, min Herre, min Konge og Leder, over hvilke av disse grunnene skal jeg beklage meg til Deg og over hvilken av dem skal jeg jamre og gråte over? For lidelsene og smertene av straffen og deres heftighet eller for lengden av lidelsene og deres varighet?
 
Derfor min Herre, hvis Du ville plassere meg til (helvetes) straff i Dine fienders nærvær og beregne meg blant dem som fortjente Din avstraffelse og ta meg bort fra Dine venner og de som vil være nær Deg, da Min Gud, Min Herre og Min Leder, dog kan jeg tålmodig holde ut Din avstraffelse, så hvordan kan jeg akseptere det å bli holdt borte fra Deg.
 
Og anta at jeg er tålmodig og holder ut varmen av Din Ild, hvordan kan jeg tåle å ikke se opp til Din sjenerøsitet ? Eller hvordan kan jeg forbli i Ilden når mitt håp er Din tilgivelse.
 
Så ved Din barmhjertighet, Min Overordnende, Min Leder, jeg sverger oppriktig i sannhet, hvis du lar meg beholde min taleevne (i helvete), vil jeg rope ut til Deg bant Ilden, med rop fra de håpefulle, og jeg vil gråte til Deg med gråten til de som gråter for håp. Og jeg vil felle tårer med de som feller tårer (og) som er uten håp, og jeg vil fortsette å kalle på Deg «Hvor er du, O Venn av de troende, O Det siste Håpet til Dine troende, O Hjelpen til de som søker hjelp, O Venn av hjertene til de oppriktige, og O Herren av alle verdener.
 
Æret og Priset være Deg, O Herre vil Du med Din barmhjertighet høre stemmen av en muslims tjener innesperret i den (helvete) på grunn av Hans ugjerninger, og smaken av Ildens fôr på grunn av hans ulydighet og begrenset mellom dens nivåer på grunn av hans synder og forbrytelser, mens han sørger til Deg med et sørgende håp om Din nåde, roper på Deg med tungen til folk som stadfester enheten Din, og støtter Deg med Din Herrevelde. O Min Leder, så hvordan kan han forbli i Ilden når han stoler på Din tidligere medlidenhet? Og hvordan kan Ilden plage han når han håper på Din Nåde og Barmhjertighet? Og hvordan kan dens flammer brenne han når Du hører hans stemme og ser hans tilstand? Og hvordan kan han stå imot dens flammer, når Du kjenner hans skrøpelighet?
 
Og hvordan kan han være rystet blant dets nivåer, mens Du vet hans oppriktighet? Og hvordan skal han bli torturert av dens voktere, mens han roper ut til Deg O Herre? Og hvordan skal han ha håp fra Din nåde og løslate seg ut fra den, mens du forlater han innenfor.
 
Dessverre! Dette er ikke hva vi tror om Deg, ei heller har Din nåde et slikt omdømme, ei heller ligner det hva Du har tildelt, ved Din godhet og sjenerøsitet til de som tror i Din Enhet. Jeg tilslutter at hvis Du ikke hadde gitt ordre om straff for de som ikke tror på Deg, og at Du ikke hadde erklært at Dine fiender skal forbli i helvete så ville Du ha gjort helvete kald og fredfull, og det ville aldri vært et tilholdssted eller plass for noen i den, men helliggjort er Dine navn, Du har sverget å fylle helvete med de vantro blant «jinner» (vesener skapt av ild) og mennesker,og et sted i evighet for Dine fiender.
 
Og Du, opphøyet er Din lovprisning, har sagt tydelig, ut fra Din sjenerøsitet og vennlighet, at en troende er ikke lik han som er en ondt praktiserende (menneske).
 
Min Herre, Min Leder, jeg bønnfaller Deg derfor ved den evnen som Du har fastsatt og ved den kjennelsen som Du har avgjort og forordnet og Du har overhånd over dem. Du har pålagt det, å søke meg i denne natt og i denne time, tilgivelsen for alle overtredelser som jeg har gjort meg skyldig i, for alle synder jeg har begått, for alle avskyelige handlinger som jeg har holdt hemmelig, for alle de onde handlinger gjort av meg i hemmelighet eller åpenlyst, i skulte eller utad og for alle de onde gjerninger som Du har beordret de to edle skribenter til å stadfeste og som Du har utnevnt til å opptegne alle mine handlinger og være vitner overfor meg sammen med mine lemmer, imens Du var observatøren ovenfor meg foruten dem og var vitne til handlinger som de ikke så.
 
Og som Du med Din nåde holder skjult og tilslører gjennom Din vennlighet. Og jeg ber Deg om å gjøre min andel rikelig av alle goder som Du tildeler, og av alle de fordelene som Du bevilger, og i alle dyd  som Du tillot å bli kjent (blant folk), og i alle forsyninger i levebrød som Du utbedrer, og i respekt av alle synder som Du tilgir og alle de feil som Du dekker over. O Herre, O Herre, O Herre.
 
O min Gud, O min Herre, O min Leder, O Hersker over min frihet, O Du som, kontrollerer min skjebne, O Du som er vitende om mine lidelser og fattigdom, O Du som kjenner min nød og sult, O Herre, O Herre, O Herre. 
 
Jeg bønnfaller Deg ved Din Prakt og  Ære, ved Dine høyt ærede egenskaper, ved Dine navn som lar meg utnytte min tid (på denne jord), dag og natt, i Din ihukommelse, og ved å engasjere meg selv for å tjene Deg , og la mine gjerninger være akseptable for Deg i en grad, som gjør, at alle mine handlinger og ofringer blir forvandlet til en vedvarende og uavbrutt anstrengelse og at mitt liv må ta den form av uforandret og bestandig tjeneste for deg.
 
O min Hersker, O Du som jeg stoler på, O Du som jeg uttrykker mine nød til, O Herre, O Herre, O Herre, styrk mine lemmer for Din tjeneste, og oppretthold styrken i mine hender til å utholde Din tjeneste, gi meg iver i Din frykt, og bestandighet i å tjene Deg, slik at jeg fører meg selv mot Deg i feltet med de som ligger i første rekke, og å være hurtig i  mot Deg, (slik at jeg er) blant de som skynder seg imot  Deg, og ber deg innstendig om å være nær Deg, og tiltrekk meg mot Deg slik de, som oppriktig tiltrekkes mot Deg, og frykte Deg som frykten av disse, som er overbevisste om Deg, og slutte meg til menigheten til de troende, som er samlet nær Deg (og er beskyttet av deg).
 
O Allah, enhver som tilsikter ondskap mot meg, la ondskapen ramme han, og frustrer den som legger planer imot meg, og tilskriv meg en plass i Ditt nærvær sammen med de beste av Dine tjenere, og et nærmere tilholdssted ved Deg, sannelig denne posisjonen kan ikke oppnås uten Din nåde, og (gi meg) velvillig behandling, gjennom Din forlengede storhet, og Din gavmildhet mot meg, og gi meg beskyttelse gjennom Din nåde, og la min tunge betone Din erindring, og mitt hjerte fylt med Din kjærlighet, og vær gavmild mot meg ved Din nådige besvarelse, og la mine ugjerninger forekomme sjeldnere, og tilgi meg for mine forseelser.
 
Du har sannelig beordret Dine tjenere å tilbe Deg og påbudt dem å bønnfalle Deg og har forsikret dem (om Din) besvarelse.
 
Således min Herre, jeg ser oppriktig mot Deg og (kun) imot Deg, min Herre, jeg har derfor strakt mine hender, ved Din Ære,  besvar  mine bønner og la meg oppnå mine ønsker, og ved Din gavmildhet, skuff meg ikke i mine håp, og beskytt meg fra mine fienders ondskap, blant jinnene og menneskene, O Du, som lett blir tilfreds, tilgi den, som ikke eier annet en bønnen til Deg,  
 
O Du, som har navn som helbreder og hvis ihukommelse er en sikker kur for alle lidelser, og hvor lydighet tilfredsstiller en: vær barmhjertig over den, hvis eneste eiendel er håp, og hvis eneste beskyttelse er klagerop, O Du som, fullkommengjør alle gavmildheter og som avholder alle ulykker.
 
O Lyset, som opplyser dem som er i forvirring, O Allvitende, som vet uten anskaffelse av læring, velsign Mohammad og hans etterkommere, og gjør mot meg slik det som sømmer seg for Deg, og gjør det ikke slik mot meg, ut fra det er som er i samsvar med min verdi. Måtte Allahs velsignelser være over  Hans Budbringer og de rettmessige Imamer av hans avkom og overflod av Hans fred være over dem.

 

 Transliteration

Bismilla Hir Rahma Nir Rahim

Alla-Hooma Inni As’aloka Be-Rahmatekallati Vase’at Koolla Shai’in Wa Be-Qoo-vatekallati Qaharat Beha Koalla Shai’in Wa Khaza’a Laha Koalla Shai’in Wa Zalla Laha Kaalla Shai’in Wa Be-Jabaroatekal-lati Ghalabta Beha Koolla Shai’in Wa Be-‘lzzatekal-Lati La Yaqaomo Laha Shai’oon Wa Be-‘Azmatekal-Lati Mala.ta Koolla Shai’ in Wa Be-Sooltanekal-lazi ‘Ala Kaolla Shai’in Wa Be-Vaj-hekal-Baqi Ba’da Fanaa’e Koala Shai’in Wa Be-Asmaa’ekal-Iati Mala-at Arkana Kaalla Shai’in Be-Ilmekal-lazi Ahata Be-Kaolle Shai’inWo Be-Noore Vaj-hekal-Iazi Azaa’alahoo Kaalla Shai’in Ya Nooro Ya QooddoasoYa Av-valal-Av-valeena Ya Akhiral-Akhereena, Alla-Hoommaghfirle-yaz-zon-oobal-lati Tah-tekal-‘Asam, Alla-Hoommaghfir-Leyaz-zonoobal-Iati Taghyyerool-Ne’ama. Alla-Hoommagh-firle-yaz-zonoobal-Lati Tahab-besad-doaa’a; Alla-Hoomaghfirle-yaz-zanaobal-lati Taqta’ oor-Rajaa’ a. Alla-Haomaghfirle-yaz-zonoobal-lati Tonaz-ze-Iooi-Balaa’a, Alla-Hoomaghfirli Koolla Zambin Az-nabto-hoo Wa Koolla Khati’atin Akh-ta-toha Alla-Hoonma Inni Ata-qarrabo Ilahika Be-Zikreka Vas-Tashfe’o

Beka Ila Nafseka Wa As’aloka Be-Joodeka Wa Karameka An Tood-Neyani Min Qoorbeka Wa An Tooze’ani Shookraka Wa An Toolhemani Zikraka, Allo-Hoomma Inni As’aloka So’ala Khaze’im Mootazol-Iil Khashe’im-Matazar-re’in An Toosa Mehani Wa Tarhamani Wa Taj’alni Be-Qismeka Raziyan Qane’an Wa Fee Jami’il-Ahvale Mootavaze’an, Alla-Hooma Wa As’aloka So’ala Manish-taddat Faqatahoo Wa Al1zala Beka ‘Indash-Shadaa’ede Hajatahoo Wa ‘Azoma Feema ‘Indaka Raghba-toho,Alla-Hoomma ‘Azoma Sooltanoka Wa ‘Ala-Makanoka Wa Khafe-ya Makroka Wa Zahara Amroka Wa Ghalaba Qahroka Wa Jarat Qoodratoka Wa La Yoomkenool Firaro Min Hookoomateka, Alla-Hooma La Ajido Le-Zanoobi Ghaferaon Wa La Le-qabaa’ehi Sateran Wa La Le-Shaim Min ‘Amalil Qabeehin Bil-Hoosne Moobaddelan Ghairaka Laa Ilaha Illa Anta Soobhanaka Wa Be-Hamdeka Zalamto Nafsee Wa Tajarrato Bejahli Wa Sakanto Ila Qadeeme Zikreka Lee Wa Minneka ‘Alyya, Alla-Hoomma Mavlaya Kam Min Qabeehe Satarataho Wa Kam Min Fadehim Minal-Balaa’e Aqaltahoo Wa Kam Min ‘Isarin Wa Kam Mim Makroohin Daf’atahoo Wa Kam Min Sanaa’in Jameelil-Jasto Ahlal-lahoo Nashratahoo, AJla-Hooma ‘Azma Balaa’ee Wa Afrata Bi Soo’o Hali Wa Qasorat

Bi A’mali Wa Qa’adat Bi Aghlali Wa Habasani ‘An Nafee Bo’do Amali Wa Khada ‘Atanid-doonya Be-Ghorooreha Wa Nafsi Be-Kheyanateha Wa Matali Ya Syyedi Fa-As’aloka Be-Izzateka Al-Ia Yahjoba ‘Anka Doaa’ee Soo’o ‘Amali Wa Fe’ali Wa La Taf-zahni Be-Khafi-yo Mat-Tala’ta ‘Alaihe Min Sirri Wa La Toajilni Bil-‘Oqoobate ‘Ala Ma ‘Amiltohoo Fee Khalavati Min Soo’ay Faili Wa Isaa’a Wa Davame Tafreeti Wa Jahalati Wa Kasrate Shahvati Wa Ghafalati Wa Kin; AJJa-Hoomma Be-‘lzzateka Lee Fil-Ahvaie Koolleha Ra’oofan Wa ‘Alyya Fee Jamee’il-Omoore ‘Atoofan Ilahi Wa Mavlaya Wa Rabbi Mal-Ii G hairoka As’aloka Kashafa Zorri Van-Nazara Fee Amree Ilahi Wa Mav-

laya Ajvaita ‘Alyya Hookma Nit-taba.to Feehe Hava Nafsi Wa Lam Ahtaris Faehe Min Taz’eene ‘Adoo-vee Fagharrani Be-Maa Ahva Wa As’adaho ‘Ala Zalekal- Qazaa’o Fatajavazta Be-Ma Jara ‘Alyya Min Zaleka Ba’za Hodoodeka Wa Khalofto Ba’za Avamireka Falakal-Hamdo ‘Alyya Fee Jamge’ay Zaleka Wa La Hoojjata Lee Feema Jara ‘Alyya Feehe Qazaa’oka Wa Alzamani Hookmoka Wa Balaa’oka Wa Qad Ataitoka Ya Illahi Ba’da Taqseeri Wa Israfi ‘Ala Nafsee Mo’tazeran Nademam Maonkaseram MoostaqeeJam Moostaghferam Moneebam Moqirram Mooz’enam Mo’tarefal-la Ajedo Mafarram Mimma Kana Minni Wa La Mafza’an Atavaj-jahoo Illahe Fee Amri Ghaira

Qabooleka ‘ozri Wa Idkhaleka Iyyaya Fee Sa’atim Mir-rahmateka. Alla-Hooma Faqbal ‘Ozri Var-Ham Shiddata Zorri Wa Fokkani Min Shadde Va-Saqi Ya Rabbir-Ham Za’fa Badani Wa Riqqata Jildi Wa Diqqata ‘Azmi Ya Mam Bada Khalqi Wa Zikri Wa Tarbeyati Wa Barri Wa Taghzeyati Habnj Lib-tedaa’ay Karameka Wa Salefe Barreka Bi Ya Ilahi Wa Svyedi Wa Rabbi Atoraka Mo’azzabi Be-Nareka Ba’da Tavheedeka Wa Ba’da Mantava ‘Alajhe Qalbi Mim Ma’refateka Wa Laheja Behi Lesani Min Zikreka

Va’taqGdahoo Zameeri Min Hoobeka Wa Ba’da Sidqe Nav-terafi Wa Do’aaee Khaze’an Le-Roboo-bi-vateka Haihata Anta Akramo Min An Tozvve’a Mar-Rab-baitahoo Av-to-ba-‘ldda Man Adnaitahoo AV Tosharreda Man Avab-baitahoo Av Toosal-lema Ilal-Bala’av Man Kafai-tahoo Wa Rahimtahoo Wa Laita Shairri Ya Syvadi Wa Ilahi Wa Mavlaya Atosal-litoonnara ‘Ala Vajoohin Kharraf Le’azamateka Sajedatan Wa ‘Ala

AI-sonin Nataqat Be- Tav-Heedeka Sadeqatan Wa Be-Shookreka Ma-dehatan Wa ‘Ala Qoloobe Netarafat Be-Ilahi-yateka Mohaq-qeqatan Wa .Ala Zamaa’era Haval Minal ‘lime Beka Hatta Sarat Khashe’atan Wa ‘Ala Javareha Sa’at Ila Av-tane Ta’abbodeka Taa’e-atan

Wa Asharat Be-lstigh-fareka Mooz’anetan Ma Hakazalzanno Beka Wa La Okhbirna Be-Fazleka ‘Anka Ya Karimo Ya Rabbe Wa Anta Ta’lamo Za’fi ‘An Qaleelim Mim Balaa’id-doonya Wa ‘Oqoobateha Wa Ma Yajri Feeha Minal-Makarehe ‘Ala Ahleha ‘Ala Anna Zaleka Balaa’oom Maqroohon Qaleeloom-Maksohoo Yaseeroon Baqaa’ohoo Qaseeroon Mood-datohoo Fa-Kaifa Ehtemali Le-Balaa’il-Akhirate Wa Jaleele Wa Qoo’il- Makarahe Feeha Wa Hova Balaa ‘oon Ta’toolo Mooddatohoo Wa Yadoomo Maqamahoo Wa La Yokhaf-fafo ‘An Ahlehe Le-Annahoo La Yakoona Ilia ‘An Ghazabeka Van-teqameka Wa Sakhateka Wa Haza Ma La Taqoomo Lahoos-samavato Val-Arzo Ya Syyedi Fa-Kaifa Bi Wa Ana ‘Abdokaz-za.eefooz-zaleelool-Haqeerool-Miskee-nool-Moostakeeno, Ya Illahi Wa Rabbi Wa Syyedi Wa Mavlaya Le-Iyyil-Omoore I1aika Ashkoo Wa Lama Minha

Azij-jo Wa Abkj Le-Aleemil ‘Azabe Wa Shiddateh Av Le-toolil-Balaa.ay Wa Mood-datehi Fala’in Syyar-tani Fil-‘Oqoobate Ma.a A.daa.eka Wa Jama’ta Bajni Wa Baina Ahle Balaa’eka Wa Farraqta Baini Wa Baina Ahib-baa’eka Fahbani, Ya Ilahi Wa Syyedi Wa Mavlaya Wa Rabbi Sabarto ‘Ala ‘Azabaka Fa-Kaifa Asbiro ‘Ala Firaqeka Wa Habni

Sabarto ‘Ala Harrenareka Fa-Kaifa Asbiro ‘Anin-nazare Ila Karamateka Am Kaifa  skono Fin-nare Wa Rajaa’ee ‘Afooka Fa-Be’lzzateka Ya Syyedi Wa Mavlaya Ooqsimo Sadeqal-Ia’in Taraktani Nateqal-Ia-Azze-janna Ilaika Baina Ahleha Zajeejal-Ameleena Wa La-asro khanna Ilaika Soorakhal-Moostasre-kheena Wa La-Abke-yanna ‘Alaika Bookaa’al-Faqedeena Wa La ‘Nade-yannaka Aina Koonta Ya Vali-yal Mo’meneena Ya Ghayate Amalil’ Arefeena Ya Gheyasal-Moostaghee-seena Ya Habeeba Qoloobis-Sadeqeena Wa Ya Ilahal ‘Alameena Afatoraka Soobhanaka Ya Ilahi Wa Be-Hamdeka Tasma’o Feeha Savta ‘Abdim Mooslemin ‘Soojena Feeha Be-Mokhalafatehi Wa Zaka Ta’ma ‘Azabeha Be-Ma’si-yatehi Wa Hoobesa Baina Atmaqeha Be-Joprmehi Wa Jareerateha, Wa Hova Yoozij-jo Ilaika Zajeeja Mo’am-melin Le-Rehmateka Wa Yoonadeeka Be-Iesane Ahle Tavheedeka Wa Yatavas-salo Ilaika Be-Roboobi-yateka Ya Mavlaya Fa kaifa Yabqa Fil’ Azabe Wa Hova Yarjoo Ma Salafa Hilmeka Wa Raf’ateka Wa Rahmateka Am Kaifa Too-Iemohoon-Naro Wa Hova Yamolo Fazlaka Wa Rahmateka Am Katfa Yoh-reqohoo

Lahabooha Wa Anta Tasma’o Savtahoo Wa Tara Maka-nahop Am Kaifa Yashtamelo ‘Alaihe Zafeeroha Wa Anta Ta’lamo Za’fahoo Am Kaifa Yata-gha1-ghelo Baina

Atbaqeha Wa Anta Ta’lamo Sjdqahoo Am Kaifa Tazjo-rohoo Zabani-yatoha Wa Hova Yoonadeeka Ya Rabbahoo Am Kaifa Yarjoo Fazleka Fee ‘Onoqehi Minha Fa-tat-rokohoo Feeha Haihata Ma Zalekazz-anno Beka Wa Lal-Ma’roofo Min Fazleka Wa La Mooshbehool-Lema ‘Amalto Behil-Movahhedeena Mim Birreka Wa Ehsaneka Fa-bil-yaqeene Aqta’o Lav La Ma Hakamta Behi Min Ta’zeebe Jahedeeka Wa Qazaita Behi Min

Ekhlade Mo’anedeeka Laja’altan Nahara Koollaha Bar-davn Wa Salamavn Wa Ma Kanat Le-Ahadin Feeha Maqar-ravn Wa La Meqamal-la-Kinnaka Taqaddasat Asmaa’oka Aqsamta An Tamla-aha Minal-Kafereena Minal-Jinnate Vannase Ajma’eena Wa An Tookhal-lido Feehal-Mo’anedeena Wa Anta Jalla Sanaa’oka Qoolta Moo-btade’an Wa Ta-tavvalta Bil-In.ame Mootakarreman Afaman Kana Mo’menan Kaman Kana Faseqal-La

Yas-ta-oona Ilahi Wa Syyedi Fa-As’aloka Bil-Qoodratillati Qaddar- Taha Bil-Qazi-yatil-Iati Qaddar-Taha Wa Bil-Qazi-yatil-Iati Hatam-taha Wa Hakamtaha Wa Ghalabta Man ‘Alaihe Ajraitaha An Tahaba Lee Fee Hazehil-Iai-Iate Wa Fee Hazehis-Sa’ate Koolla Joormin Ajramtohoo Wa Koolla Zambin Az-nab-tohoo Wa Koolla Qabeehin Asrar-tohoo Wa Koolla Jahlin ‘Amil-tohoo Katam-tohoo Av A’lan-tohoo Akh-fal-tohoo Av Azhar-tohoo Wa Koolla Syye’atin Amarta Be-lsbaqehal-Kiramal-Katebeenal-lazeena Vak-kal-ta-hdom Be-Hifze Ma Yakoona Minni Wa Ja’alta-hoom Shohoodan ‘Alyya Ma’a Javarehi Wa Koonta Antar-Raqeeba ‘Alyya Min Varaa’ehim Vash-shaheda lema Khafe-ya ‘An- hoom Wa Be-Rahmateka Akhfai-tahoo Wa Be-Fazleka Satar-tahoo Wa An Tavaffira Hazzi Min Koolle Khairin Toonzelohoo Av Ehsanin Toofzelohoo Av Birrin Tan-

shorohoo Av Rizqin Basat-taho Av Zambin Taghferohoo Av Khata’in Tastorohoo, Ya Rabbe, Ya Rabbe Ya Rabbe Ya Ilahi Wa Syyedi Wa Mavlaya Wa Maleka Riqqi Ya

Mam Be-Yadehi Nasi-yati Ya Aliman Be-Zorri Wa Maskalani Ya Khabiran Be-Faqri Wa Faqati, Ya Rabbe Ya Rabbe, Ya Rabbe As’aloka Be-Haqqeka Wa Qood-seka Wa A’zame Sifateka Wa Asmaa’eka An Taj’al Av-Qati Fil-Iaile Vau-Nahare Be-Zikreka Ma’mooratavn Wa Be-Khizmateka Mavsoo-latavn, Wa A’mali ‘Indaks Maqboolatan- Hatta Takoona A’mali Wa Avradi Koollaha Virdavn Vahedan Wa Hali Fee Khid-mateka Sarmadan, Ya Syyedi, Ya Man ‘Alaihe Mo’av-vali, Ya Man Ilaihe Shakavto Ahvali, Ya Rabbtl, Ya Rabbe, Ya Rabbe Qav-ve ‘Ala Khid-mateka Javarehi Vash-dood ‘Alal ‘Azimate Javanehi Vahab Li-yal- jadde Fee Khash-yateka Vad-davame Fil-Itte-sale Be-Khid-mateka Hatta Asraha Ilaika Fee Maya-deenis-Sabeqeena Oosre’a Ilaika Fil Moobadereena Va3h-taqa lla aoorbeka Fil-Mooshtaqeena Wa Adnoova Minka Donov-val-Mookhleseena Wa Ahfaka Makhafatal-Mooqeneena Vaj-tama’a Fee Javareka Ma’al-Mo’meneena, Alla-Hoomma Wa Man Aradani Be-Soo’jn Fa-aridho Wa Man Kadani Fakjdha Vaj’alni Min Ahsane ‘Ibadeka Naseeban ‘Indaka Wa Aqra-Be-him Manzelatam Minka Wa Akhze-him Zaal-fatal-Iadajka Fa-Innahoo La-Yanalo Zaleka tlla Be-Fazleka Wa Jodani Be-Joodeka Va’tif ‘Alyya Be-Maj-deka Vah-tizni Be-Rahmateka Vaj’al lasani Be-Zikreka Lahejan Wa Qalbi Be-Hoobbeka Mootamyyeman Wa Manna Be-Hoosne Ijabateka Wa Aqilni ‘Asratj Vaghfirli Zallati Fa Innaka Fazaita ‘Ala ‘lbadeka Be-Ibadateka Wa Amarta-hoom Be-Doaa’eka Wa Zaminta lahomaal-Ijabata Fa-Ilaika Ya Rabbe Nasabta Vaj-heya Wa Ilaika Ya Rabbe Madad-to Yade-ya Fa-Be-‘lzzatekas- Tajib lee Doaa’ee Wa Ballighni Moonaya Wa la Taq-Ta’Min Fazleka Rajaa’ee Ya Saree’oor-Reza Igh-fir lemal-La Yamlekood-doaa’a Fa-Innaka Fa.alool-lema Tashaa’o Ya Manis-mohoo Davaa’oon Wa Zikrohoa Shlfaa’aan Wa Ta’atohoo ‘Ghenan Irham-Mar Rasa Malehir-Rajaa’o Wa Silaho-hool-Bookaa’o Ya Sabeghan-Ne’amay Ya Dafe’anneqamay Ya Nooral-Mastav-Heshgena Fiz-zolame Ya ‘Alemal-la-Ya’lama Salle ‘Alaa Mohammadin Wa Aale Mohammadin Vaf’al Bi Ma Anta Ahlohoo Wa Sal-Ial-Iaho ‘Ala Rasoalehi Val-A’immatil Mayamgena Min Alehi Wa SalJam Tasleeman Kaseeran aseera:

Allahaomma Sal1e Alaa Mohammadin Wa Aale Mahammad

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.