Det er sitert  fra flere autentiske kilder at Imam Mahdi (aj)  anbefalte sine tilhengere  å resitere Dua Iftitah i Ramadan måned. Det er blitt sagt at englene  hører  denne bønnen i Ramadhan, og de vil søke tilgivelse for leseren.  

 

 I Allahs Navn Den Nåderike Den Barmhjertige
 

O Allah! Jeg begynner forherligelsen med ros til deg; Du, fra Din gavmildhet, gir frimodig sannhet og frelse. Jeg vet med sikkerhet at Du er den mest Barmhjertige i fordelingen av tilgivelse og nåde,men streng når det er tid for å gi syndere refselse og straff, den Allmektige i tildelingen av makt og styre. O Allah, Du har gitt meg tillatelse til å påkalle Deg og bønnfalle Deg, så lytt, O Lytter, av mine ord med ros, og gi meg et positivt svar på min påkallelse, og reduser mitt fall i elendighet, O den Tilgivende.

 O min Herre, mange bekymringer har Du fjernet, mange sorg har Du fordrevet, mye elendighet har Du redusert, og hele tiden har Du spredd ut barmhjertighet, og gjort slutt på ondhetssirkelen. All ros tilhører Allah som ikke har tatt til seg verken hustru  eller sønn, og som ikke har noen partner i sin  suverenitet, og trenger ingen ingen beskyttende venn hvis ydmykelse oppstår. Ros Han med all storhet.

 All ros tilhører Allah, med takknemlighet for Hans gavmildhet. All ros tilhører Allah, som har ingen motstand mot Sitt herredømme, ei heller utfordring mot Hans befaling. All ros tilhører Allah, som har ingen rådgivere til å blande seg i Hans drift av skapelsen, ei heller er det noen som ligner på Ham i Hans storhet.

 All ros tilhører Allah, hvor Hans befaling opprettholder skapelsen, Hans herlighet er synlig gjennom kjærlighet og godhet. Hans tydelige overstrømmende sjenerøsitet er fritt tilgjengelig gjennom Hans ubegrensede gaver, som ikke reduserer Hans ressurser, og Han øker ikke mangfoldige gode med unntak  av sjenerøsitet og godhet. Sannelig er Han mektig sjenerøs. O Allah, jeg ber om noe fra mye, midt i mine svært mange behov som jeg er helt avhengig av Deg, i evighet, Du er i stand til å gjøre dette uten det (rikdom), men for meg er det en stor innsats og for Deg er det meget lett og enkelt.

 O Allah, sannelig  tilgir Du mine synder, overser mine feil, få et mildere syn på mitt uordnede opptreden, dekk over mine dårlige handlinger, vis hensyn til tross for mine mange overtredelser som jeg har begått forsettelig eller uaktsomt. Jeg er fristet til å be om det jeg ikke fortjener fra Deg, gjennom Din nåde, gi meg mitt daglige brød, som er passelig for meg, gjennom din overvåkelse, utmerk meg med et godt svar på mine bønn.

 Jeg fortsetter med å rope ut, troende på Deg, og jeg påberoper Deg, snakker fortrolig, ikke redd eller sjenert, men sikker på Din kjærlighet og vennlighet, vender jeg meg mot deg. En midlertidig motgang, hvor jeg, ut i fra min uvitenhet begynner å fortvile, og kanskje å roe meg litt ned, vil være en velsignelse i det skjulte. Siden Du alene kjenner til (alle) konsekvensene. Jeg vet om ingen sjenerøs Herre som er mer imøtekommende mot sine misfornøyde tjenere, slik Du er mot meg. O Herre, Du gir meg invitasjon, men jeg overser den, Du blir fortrolig med meg, men jeg bryr meg ikke om Deg. Du elsker meg, men jeg svarer ikke det slik som Du strekker Deg over meg, allikevel avstår Du ikke fra å belønne meg med gunst og velsignelse fra Din nåde og sjenerøsitet, så  vis nåde over dine uvitende tjenere, sannelig er Du sjenerøs og god.

 All ros tilhører Allah, eieren av skaperverket. Den som avgjør kursen for himlene og stjernene, styrer vindene, forårsaker daggry, bestyrer makten, Herre over alle verdener. All ros tilhører Allah, for Hans ettergivenhet som et resultat av allvitenhet. All ros tilhører Allah, for Hans benådning som er fra Hans allmakt. All ros tilhører Allah, for den benådningen Han tillater, til tross for provokasjon. Han er i stand til å gjøre hva Han vil. All ros tilhører Allah, skaperen av alle skapte vesener, som gjør levebrødet fritt tilgjengelig, innleder dagen, eieren av ære, makt, tjenester, gaver, Han som er langt borte, usynlig og samtidig nærmest, så nær at Han er klar over hviskede hemmeligheter, O Den Velsignende, O Den Prisende.

 All ros tilhører Allah som har ingen jevnbyrdig som kan utfordre Han,ei heller er det noen som kan stilles til Hans sammenligning, ei heller er det noen hjelper som kan støtte Han.

 Han temmer den sterke med sin kraft, og skammelige er de forferdelige foran Hans storhet , så med sin styrke utfører Han det Han vil. All ros tilhører Allah, som svarer meg hver gang jeg kaller på Han, og dekker over mine mangler tiltross for min ulydighet, gir meg alt av goder, men allikevel vil jeg ha mer, mange tjenester har Han forordnet, mange fryktelige farer har Han forhindret, og mange blomstrende gleder har Han gjort tilgjengelig for meg. Derfor priser jeg Hans lovprisninger og resiterer Hans forherligelser.

 Og all ros tilhører Allah, ingen kan avsløre det Han har gjemt, ingen kan lukke dørene Han holder åpne, ingen som ønsker noe blir sendt bort skuffet av Han, og ingen som ser langt og oppmerksomt blir lurt i sine forhåpninger av Han.

 All ros tilhører Allah, som gir beskyttelse til de skremte, (og) kommer til unnsetning til de oppriktige, (Han) fremmer saken til de svake og undertrykkende, (Han) tilintetgjør autokrater (eneveldige herskere), ødelegger herskere og utnevner «ventede frelsere» i deres sted.

 All ros tilhører Allah, som knuser alt som har tilhørighet til undertrykkelse, setter en stopper for tyranner, våker over de som er på flukt, gir hjelp til de som roper på hjelp, innfrir og avgjør kravene til de trengende, støtter de troende.

 All ros tilhører Allah, i Hans imponerende frykt, rister og skjelver himlene og deres beboere, jorden og dens innbyggere rister og skjelver. Havet og alt som flyter og svømmer i vannet, bølger seg sammen i spenning og i virvar.

 All ros tilhører Allah, som har veiledet oss til dette. Vi kunne virkelig ikke blitt rettledet hvis Allah ikke hadde veiledet oss. Lovet være Allah, som er skaper, men selv ikke er skapt, som gir forsørgelse, men trenger selv ingen forsørgelse, gir mat å spise, men tar selv ingen næring, gjør de levende død og bringer de døde til liv. Han er evigvarende og det er ingen død for Han. I Hans hender er alt det gode og Han kan gjøre alt. 

 O Allah, send velsignelser over Mohammad, Din tjener, budbringer, fortrolige venn, elskede kjære, nåde over alle skapte vesener, bærer av Dine sakramenter, kvotient av Dine budbringere, den mest overlegne, den utsøkte, den mest vakre, den mest perfekte, den oppreiste, den mest fremgangsrike, den mest behagelige, den grundige renset, den storslagne, som har mer og bedre velsignelser, overlegne (og) barmhjertige. Hengivelser og hilsener som du gjorde tilgjengelig for Dine tjenere, profeter, budbringere, venner, og de ærede av Deg blant Dine skapte vesener.

 O Allah send velsignelser over Ali (as): de rettroendes leder, etterfølgeren av budbringeren til all verdens Herre, din tjener, Din kjære representant, Din budbringerens bror, Ditt avgjørende bevis over menneskeheten, Din viktigste tegn, det store tegnet fra Deg.

 O Allah send velsignelser over den sanne, rene Fatima (as). Den utvalgte lederen for verdens kvinner, O Allah send velsignelser på sønnene til «den barmhjertige mot denne verden», ledere og veivisere, Imamene Al-Hassan (as) og Al-Hussein (as),  ledere for de som skal til paradiset.

 O Allah send velsignelser over muslimenes ledere; Ali ibn -al-Hussein (as), Mohammad ibn Ali (as), Jafar ibn Mohammad (as), Musa ibn Jafar (as),  Ali ibn Musa (as), Mohammad ibn Ali (as), Ali ibn Mohammad (as), Al-Hassan ibn Ali (as), og hans sønn den rettledede veilederen, Ditt avgjørende bevis over dine tjenere. Din troverdige fortrolige på Din jord, velsignelser over dem,mange og for alltid.

 O Allah send velsignelser over Dine ords voktere, den årvåkne vokteren (Imam Mahdi (aj)), den pålitelige beskytteren, den ventede rettferdighet, omgitt av dine engler, assistert av den Hellige Ånd (Gabriel). O Verdenes Herre.

 O Allah, send han for å kalle på menneskene til Din Bok, for å etablere Din religion, og gjør slik at han lykkes på jorden, slik Du forårsaket lykke til dem som var der før han, og grunnlegg hans religion som Du har godkjent for han, gi han trygghet i utbytte av frykt. Han tjener Deg. Han tilskriver ingen som venn opp mot Deg.

 O Allah, gi han styrke og myndighet, og gi folk styrke gjennom han, gi han det nødvendige bistand, og gi folk støtte gjennom han, og gjør at han seirer over alt, siste avgjørende seier, og gi han Din kontrollerende myndighet,  O Allah gi belønning til Din religion, og levemåten til Din profet, gjennom han, til ingenting av det som  rettferdig og ekte holdes skjult for noen mennesker.

 O Allah vi ønsker inderlig at i gode, rettferdige, og beste tid, skal Du vekke Islam. Bestyrke følgere, fornedre og ydmyke bedragere og deres hyklere. Inkluder oss blant de som inviterer folk til Din lydighet, og led dem på den rettledede vei, og gi oss goder i denne verden og verden som kommer.

 O Allah, la oss være overbærende og stødige med den sannheten du har gjort oss bekjent med, og la oss være bevisste over våre mangler. O Allah, gjennom han, gi orden i vår kaos, allier og forén vår gruppe, før sammen vår splittende atskillelse, gjør våre nød og trengsler om til  tilstrekkelighet,  løft oss opp fra våre grad, fri oss fra elendighet, befri oss ut fra våre gjeld, hjelp oss fra å komme ut fra grøften av bekymringer og sorg, fyll opp tomrommet som blant oss er skapt av forvirring, la våre vanskeligheter være lette å håndtere, forskjønn vår substans og livsstil, knyt opp våre reip og reim, la vår anstrengelse lykkes og gi oss sikker suksess, gjør at vi fullfører våre løfter, og gi svar på våre bønner, hør på våre forespørsler, gjør at vi innhenter godhet fra denne verden og den hinsidige, gi oss mye mer en det vi forventer, O Den beste giver og bevilger, rens våre hjerter, befri våre følelser fra hat og sinne, og i tilfelle tvist angående sannheten, vis oss den rette sti. Sannelig, Du veileder den Du vil til den rette sti. La oss gjennom han, få bedre visshet om Dine fiender og motstandere, O Sanne Gud, La det bli slik.

O Allah, vi føler oss urolige og er triste ved bortgang av vår profet, Dine velsignelser være med han og hans familie. Fraværet av våre beskyttende venn, (har gjort at vi har) for mange fiender, tidsknapphet, utbredte lidelser og livets omskiftelser. Så send velsignelser på Mohammad (fvmh) og hans familie, og hjelp oss med å overvinne denne tilstanden med en gang. Spre de illevarslende skyer som henger over våre hoder, gi oss en hjelpende hånd for å oppnå suksess, iverksett regelen for rettferdighet og ærlig spill, gjør oss opplyste, fri fra sorg, og ta vare på oss. Gjennom Din nåde, O Den Mest Barmhjertige.

Translitersjon

BISMILLA HIR RAHMA NIR RAHIM

 
Allahumma Inni Aftatehus Sanaa’a Be Hamdeka wa Anta Musaddidun Lils Savabe Be Manneka wa Ayqanto Annaka Anta Arhamur Rahemeena Fi Mauze’il Afwe war Rahmate wa Ashaddul Muaqebeena Fi Mauze’in Nakale wan Naqemate wa A’zamuf Mutajabbareena Fi Mauze’il Kibriyaa’e waf Azamate; Allahumma Azinta Li Fi Doaa’eka wa Mas’alateka Fasma’ Ya Samee’o Midhatee wa Ajib Ya Raheemo Da’wati wa Aqil ya Ghafooro Asrati Fakam ya Ifahi Min Kurbatin Qad Farrajtahu wa Hoamoomin Qad Kashaftaha wa Asratin Qad Aqaltaha wa Rahmatin Qad Nashartaha wa Habqate Balaa’in Qad Fakaktaha; Alhamdo Lillahil Lazi Lam Yattakhiz Sahibatan wa La Waladan valam Yakun Lahoo Shareekun Fit Mulke wa Lam Yakunl Lahoo Waliyyun Minaz Zulle wa Kabbirhoo Takbeeran; Alhamdo Ullahe Be Jamee’e Mahamidehi Kulleha Alaa Jamee’e Ne’amehi Kul’eha; Alhamdo Lillahil Lazi La Muzadda lahoo Fi Mulkehi wa la Munaze’a Lahoo Fi Amrehi; Alhamdo Lillahil Lazi La Shareeka Lahoo Fi Khalqehi wa La Shabeeha Lahoo Fi Azamatehi; Alhamdo Lillahil Fashi Fil Khalqe Amrohoo wa Uamdohuz Zahire Bil Karame Majdohul Basite Bil Joode Yadahul Lazi La Tanquso Khazaa’enohoo wa la Tazeedohoo Kasratul Ataa’e Ilia Joodan wa Karaman innahoo Hoval Azeezul wahhabo; Allahumma Inni Asa’loka Qaleelan Min Kaseerin Ma’a Hajatin Bi Ilaihe Azeematin wa Ghinaka Anhoo Qadeemun wa Hova Indi Kaseerun wa Hova Alaika Sahlun Yaseerun; Allahumma Inna Afwaka An Zanbi wa Tajawuzaka An Khatee’ati wa Safhaka An Zulmi wa Satraka Ala Qabeehe Amali wa Hilmaka An Kaseere Jurmi Inda Makana Min Khataa’i wa Amdi Atma’ani Fi An As’aloka Ma La Astaujibohoo Minkal Lazi Razaqtani Min Rahmateka wa Araitani Min Qudrateka wa Arraftani Min

Ijabateka Fa Sirto Ad’ooka Aaminan wa As’aloka Musta’nisar La Khaa’efan wa la wajelan Muddelean alaika Feema Qasadto Feehe Ilaika Fa In Abta’anni Atabto Bejahli Alaika wa La’alla Lazi Abta’a Anlli Hova Khairun Li le Ilmeka Be Aaqebatil Umoore Falam Ana Maulan. Kareeman Asbara Alaa Abdin Laeemin Minka Alayya ya Rabbe Innaka Tad’ooni Fa Uwalli Anka wa Tatahabbabo Ilayya Fa Atbaghghazo Ilaika wa Tatawaddo Ilayya fala Aqbalo Minka Ka Anna leyat Tatawwula Alaika Falan Yumna’ka Zaleka Minar Rahmate Bi wal Ehsane Ilayva wat Tafazzule Alayva Be Joodeka wa Karameka Farham Abdakal Jahila wa Jud Alaihe Be Fazle Ehsaneka Innaka Jawwadun kareemun;

Alhamdo Lillahe Malikil Mulke Mujriyal fulke Musakkhirir Riyahe faliqal Isbahe Dayvanid Deene Rabbil Aalameena; Alhamdo lillahe Alaa Hilmehi Ba’da ilmehi wal Hamdo Lillahe Alaa Afwehi Ba’da audratehi wal Hamdo Lillahe Alaa Toole Anatehi

Fi Ghazabehi wa Hova Qadeerun Ala Ma Yureedo Alhamdo Lillahe Khaliqil Khalqe Basitir Rizqe Faliqal Isbahe Zil Jalale wal Ikrame wal fazle wal ana’amil lazi Ba’da Fala yura wa Qaruba Fashahedan Najwa Tabaraka wa Ta’ala; Al Hamdo Lillahil Lazi Laisa Lahoo Monaze’un yu’adelohoo wa la Shabeeun yushakelohoo wa la zaheerun yu’azidohoo Qahara Be Izzatehil A’izzaa’o wa Tawaza.a le Azamathil Uzamaa’o Fa Balagha Be audratehi Ma Yashaa’o; Al Hamdo Lillahil Lazi Yujeeboni Heena Unadeeha wa yastoro Alayya Kulla Auratin wa Ana A’seehe wa yuazzimun Ne’mata Alayya Fala Ujazeehe Fa Kam Min Mauhibatin Hanee’atin Qad A’tani wa Azeematin Makhoofatin Qad Kafani wa Bahjatin Mooneqatin Qad Arani Fa usni Alaihe Hamedan wa Azkurohoo Musabbehan; Al Hamdo Lillahil Lazi La yuhtako Hijabohoo wa la yughlaqo Babohoo wa la yuraddo Saa’elohoo wa la yukhayyabo; Amelohoo; Al Hamdo Lillahil Lazi Yu’minul Khaa’efeena wa yunaji Saleheena wa yarfa’ul Mustaz’afeena wa yaza’ul Mustakbereena wa yuhleko Mulookan wa yastakhlifo Aakhareena wal Hamdo Lillahe Qasimil Jabbareena Mubeeriz Zalemeena Mudrekil Harebeena Nakaliz Zalemeena Sareekhil Mustasrekheena Mauze’e

Hajatit Talebeena Mo’tamadil Mo’mirleena; Al Hamdo Lillahil lazi Min Khashyatehi

Taradus Samaa’o wa Slikkanoha wa Tarjuful Arzo wa Ummaroha wa Tamoojul Bih’aro wa Man Yasbaho Fi Ghamarateha; Al Hamdo Lillahil lazi Hadana le Haza wa Ma Kunna le Nahtadi ya lau la An Hadanal’aho; AI Hamdo lillahil Lazi Yakhloqo wa lam yukhlaq wa Yarzoqo wa La Yurzaqo wa Ut’emo wa la yut’amo wa Yumeetul Ahyaa’a wa Yuhyil Mauta wa Hova Hayyun La Yamooto Be yadehil Khairo wa Hova Alaa Ku’le Shai’in Qadeerun; Allahumma Salle Alaa Mohammadin Abdeka wa Rasooleka wa Ameeneka

wa Safiyyeka wa Habeebeka wa Khiyarateka Min Khalqeka wa Hafize Sirreka wa Muballighe Risalateka Afzala wa Ahsana wa Ajmala wa Akmala wa Azka wa anma wa Atyaba wa Athara wa Asna wa Aksara Ma Sallaita wa Barakta wa Tarah-hamta wa Tahan-nanta wa Sallamta Alaa Ahadin Min Ibadeka wa Anbiaa’eka wa Rusuleka wa Sifwateka wa Ah’il Karamate Alaika Min Khalqeka; Allahumma wa Salle Alia Aliyyin

Ameeril Mo’mineena wa Vasiyye Rasoole Rabbil Aalameena Abdeka wa Valiyyeka wa Akhi Rasooleka wa Hujjateka Alaa Khalqeka wa Ayatekal Kubra wannabaa’il Azeeme wa Salle Alas Siddiqatit Tahirate Fatimataz Zahraa’e Saiyyidate Njsaa’il Aalameena wa

Salle Alaa Sibtar Rahmate wa Imamayil Hudal Al Hasane wal Husaine Saiyyidai Shababe Ahlil Jannate wa Salle Alaa A’immatil Musfimeena Aliyyibnil Husaine wa Mohammadibne Aliyvin wa Ja’faribne Mohammadin wa Moosabne Ja’farin wa Aliyyibne

Moosa wa Mohainmadibne Aliyyin wa Aliyyibne Mohammadin wal Hasanibne Aliyyin wal Khalafil Hodiyil Mahdeyye Hujateka Alaa Ibadeka wa Umanaa’eka Fi Biladeka Salatan Kaseeratan Da’ematan; Allahumma wa Salle Alaa waliyye Amrekal Qaa.emil Mo’ammale wa Adlil Muntazare wa Huffaho Be Malaa’ekatkal Muqarrabeena wa Ayyidho Be Roohil audose ya Rabbal Aalameena, Allahummaj’alhud Daa’iya Ila Kitabeka wal aaema Be Deenekastakhlifho Fil Arze Kamastakhlaftal Lazeena Min aablehi Makkin Lahoo Deenahul Laziartazaitahoo Lahoo Abdilhoo Min Ba’de Khaufehi amnan Ya’bodoka la Yushiko Beka Shai’an: Allahumma A’izzahoo wa A’ziz Behi wansurhoo wa Antasir Behi Wansurho Nasran Azeezan waftah Lahoo Fathan yaseeran

Wajlal Lahoo Min Ladunka Sultanan Naseeran; Allahuma Azhir Behi Deenaka wa Sunnata Nabiyyeka Hatta La Yastakhfi Be Shai’in Minal Haqqe Makhafata Ahadin Minal Khalqe; Allahumma Inna Narghabo Ilaika Fi Daulatin Kareematin To’izzo Behal Islama wa Ahlahoo wa Tozillo Behan Nifaqa wa Ahlahoo wa Taj’alona Feeha Minad Doa ate Ila Ta’ateka wal Qadate Ila Sabeelaka wa Tarzoqona Beha Karamated Dunva wal Akhirate;

Allahumma Ma Arraftana Minal Haqqe Fa Hammilnaho wa Ma Qasurna Anho Fa Ballighnaho; Allahummal Mum Behi Sha’sana wash’ab Behi Sad’ana wartuq Behi Fatqana wa Kassir Behi Qillatana wa A’ziz Behi Zillatana, waaghne Behi Aa’ilana waqze Behi An Maghra-Minna wajbur Behi Faqrana wa Sudda Behi Khallatana wa Yassir Behi

Usrana wa Bayyiz Behi wujoohana wa Fukka Behi Asrana wa Anjih Behi Talebatana wa

Ahjiz Behi Mava’eedana wa Astajib Behi Da’vatana wa A’tina Behi Su’oolana wa Balighna Behi Minad Dunya wal Akhirate Amalana wa A’tina Behi Fauka Raghbatena Ya Khairal Maso’leena wa Ausa’al Mo’teenashfe Bahi Sudoorana wa azhib Behi Ghaiza Quloobena wahdina Behi Lemakhtulefa Feehe Minal Haqqe Be Izneka Innaka Tahdi Man Tashaao Ila Siratin Mustaqeemin wansurna Behi Alia Aduwweka wa Aduwwena Ilahil Haqqe Aameena Allahumma Inna Nashkoo Ilaika Faqad Nabiyyena Salavatoka Alaihe wa Aalehi wa Ghaibatan waliyyena wa Kasrata Aduwwena wa Qillata Adadena wa Shiddatal Firane Bina wa Tazahoraz Zamane Alaina Fasalie A’aa Mohammadin wa Aalehi wa A’inna Alaa Zaleka Be Fathin Minka To’ajjiloho wa Be Zurre Takshifohoo wa Nasrin To’izzohoo wa Sultane Haqqin Tozhirohoo wa Rahmatin Minka Tojallilnaha wa Aafiyatin Minka Tulbisonaha Be Rahmateka ya Arhamar Rahemeen.

Allahoomma Salle Alaa Mohammadin wa Aale Mohammad. Ameen

 

 

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.