Ziyarat betyr i utgangspunktet å besøke de hellige gravplassene til De Hellige Masumeen (as) eller andre hellige personligheter med nærhet til Ahlulbayt (as). Den Hellige Profeten (fvmh) og våre imam (as) har understreket betydningen av Ziyarat. Ved å lese Ziyarat kommer vi nærmere Ahlulbayt, lærer av deres personlighet og dermed greie å forbedre våre liv.

 


I Allahs Navn Den Nåderike Den Barmhjertige

Fred være med deg, O arving av Adam, den utvalgte av Allah! Fred være med deg, O arving av Noa, Allahs profet! Fred være med deg, O arving av Abraham, Allahs venn! Fred være med dere. O arving av Moses, den som snakket med Allah! Fred være med deg, O arving av Jesus, Allahs sjel! Fred være med deg, O arving av Mohammad, den elskede venn av Allah! Fred være med deg, O arving av Ali, lederen av troende og venn av Allah! Fred være med deg, O sønn av Mohammad Mustafa! Fred være med deg, O sønn av Ali Murtadha! Fred være med deg, O sønn av Fatima Al-Zahraa! Fred være med deg, O sønn av Khadijat-ul-Kubra! Fred være med deg, O han som kjempet for Allahs sak og sønn av en som kjempet for Allahs sak!

Jeg bærer vitnesbyrd om at du sannelig etablerte bønner og ga almisse til trengende. Og befalte å gjøre det som er riktig og lovlig, og ikke å gjøre det som er galt og ulovlig. Og adlød Allah og Hans budbringer til det uunngåelige (døden) inntraff. Må Allah forbanne de som drepte deg og må Allah forbanne de som var urettferdige mot deg. Og må Allah forbanne de som hørte på og var fornøyde.

O min leder, O Aba ‘Abdillah! Jeg bærer vitnesbyrd om at du var sannelig et lys blant dine tidligere forfedre og var av ren opprinnelse. Urenheter av uvitenhet rørte ikke deg engang. Heller kunne ikke det skitne og det urene noensinne stryke på deg. Jeg bærer vitnesbyrd om at, sannelig, du er søylen i religionen, og tilhenger av trofaste. Jeg bærer vitnesbyrd om at, sannelig, du er en from, gudfryktig, favoritt, vis og rettledet veileder (Imam). Jeg bærer vitnesbyrd om at imamene er i ditt avkom, som besitter fromhetens ord, (og er) tegnet på veiledning og sikker håndtering av islam, og det avgjørende beviset for menneskeheten. Jeg kaller Allah til å vitne, og Hans engler og Hans profeter og Hans sendebud. Sannelig, tror jeg på dere, og  jeg er sikker på deres tilbakeankomst, sammen med de gudommelige lovene, for min tro og mine handlinger. Og mitt hjerte er underkastet deg og min atferd skal følge eksempelet ditt. Allahs velsignelser være med dere og med deres sjel og deres kropp, og med deres form. (Allahs velsignelser være med dere) når dere er vitner og (når) dere er skjult, og når dere vises og over deres substans.

—- I noen bøker fortsetter Ziyarat fra her —-

(Måtte) Min far og mor ofre seg for deg , O sønn av Allahs Budbringer! O Aba Abdillah! Sannelig var det en forferdelig katastrofe (slaget ved Karbala) og lidelsen kaster tungsinn over oss. Og på folket i himmelen og på jorden. Derfor må Allahs forbannelse være på de som sadlet opp og ga tøyler til hestene sine og forberedte seg på å drepe deg.
O min leder, O Aba Abdillah! Jeg beveger meg nærmere mot din helligdom, og kommer for å hilse deg. Jeg bønnfaller Allah ved den statusen som du liker ved Ham, og i den grad du liker ved Ham. (For) å sende velsignelser på Mohammad og på barn av Mohammad. Og hold meg med deg i denne verden og i livet etter døden.
Fred være med deg, O sønn av Allahs budbringer. Fred være med deg, O sønn av Allahs profet. Fred være med deg, O sønn av Ameer ul Moomineen (lederen av de troende, dvs. Imam Ali(as)). Fred være med deg, O sønn av martyren Al-Hussein. Fred være med deg, O Martyr. Fred være med deg, O undertrykkede og sønn av de undertrykkede. Må Allah forbanne de som drepte deg. Må Allahs forbannelse være på dem som forfulgte deg. Må Allah forbanne de som hørte dette, men var fornøyde.
Fred være med deg, O Allahs helgen og sønn av Allahs helgen. Sannelig var det en forferdelig katastrofe. Og din lidelse kaster tungsinn over oss og over alle muslimer. Må Allah forbanne de som drepte deg, derfor skal jeg avvise alle bånd med dem og vende meg til Allah og deg.
Fred være med dere alle, O helgener og kjære av Allah. Fred være med dere alle, O elskede av Allah og oppriktig knyttet til Ham. Fred være med dere alle, O hjelpere av Allahs religion. Fred være med dere alle, O hjelpere av Allahs budbringer. Fred være med dere alle, O hjelpene av Ameer ul Moomineen. Fred være med dere alle, O hjelpere av Fatima Al-Zahraa lederen av kvinnene i denne verden. Fred være med dere alle, O hjelpere av Abo Mohammad al-Hasan ibn Ali, den oppriktige, rene og trofaste helgen.

Fred være med dere alle, O hjelpere av Aba Abdillah. (Måtte) Min far og mor ofre seg for deg. Sannelig var du blant de rene, derfor er det landet hvor du er blitt begravd blitt renset. Du oppnådde din død og vant stor rikdom. (Vi) ønsker at vi var med deg. Slik at vi også kan dele det (skjebnen) med deg.


Translitersjon

As-salaamo alaika yaa waaritha Aadam-a-sifwatillah
As-salaamo alaika yaa waaritha Noohin nabiyillah
As-salaamo alaika yaa waaritha Ibrahim-a-khaleelillah
As-salaamo alaika yaa waaritha Moosa kaleemillah
As-salaamo alaika yaa waaritha Iss-a-roohillah
As-salaamo alaika yaa waaritha Mohammadin Habeebillah
As-salaamo alaika yaa waaritha Ameeril Mo’meneen-a-waleeyillah
As-salaamo alaika yabna Mohammad-e-nil Mustafa
As-salaamo alaika yabna Ali-ye-nil Murtuza
As-salaamo alaika yabna Faat-e-mat-uz Zahra
As-salaamo alaika yabna Khatija-tul-Qubra
As-salaamo alaika yaa tharal-laahe wabna tharehi wal witral mautoor
Ash-hado annaka qad akamtas swalaata wa aataitaz zakaata wa amarta bil maaruf wa nahaita anil munkar
Wa ata’ tal-laaha wa Rasoolahoo hatta atakal yaqeen
Fa-la’nal-laaho ummatan qatalatka
Fa-la’nal-laaho ummatan zala mat ka
Wa la’nal-laaho ummatan same’at be zha-leka fara-zeyat beh
Yaa maulaaya yaa Abaa Abdillah 
Ash-hado annaka kunta nooran fil ashlaabish shaam-e khate 
wal ar-haamil motah’harate 
lam tonaj-jiskal jaaheliyato be-anjaa sehaa 
wa-lam tulbis ka min mud-laheem-maate theya behaa
Wa ash hado an-naka min duaaaaaa-e-mid-deen wa ar-kaanil mo’meneen
Wa ash hado an-nakal Imaamul bar-rut-taqi-yur-razi-yul-zaki-yul haadi-yul Mahdiyo
Wa ash-hado an-nal a’im-mate min wuldeka kalematut taqwa 
wa a’laamul hoda 
wal urwatul wusqaa 
wal-hujjato alaa ahlid-duniyaa 
wa ush hedul-laaha 
wa malaaaaa-e-katahoo 
wa ambeyaaaaaa-a-hoo 
wa rosolahoo 
Anni bekum mo’menun 
wa be-eya-bekum mukenoon be sharaaye deeni 
wa khawateem-e amali 
wa qalbi le-qalbekum silmun 
wa amri le amrekum 
mut-tabe-un salwaatullahe alaikum 
wa-alaa ar-waah-e-kum 
wa alaa aj-saa-dekum 
wa alaa aj-saa-mekum 
wa alaa sha-he-dekum 
wa alaa ghaa-e-bekum 
wa alaa zaah-e-rekum 
wa alaa baa-te-nekum.

———————————-

Be abi anta wa ummi yabna rasool allahey ya aba abdillah.
Laqad azomatir raziyyato wa jallatil museebato bika alaina wa ala jamee’ey ahlis samawatey wal arz.
Fala’an allaho ummatan asrajat wa aljamat wattahiyyato wa tanaqqabat liqitalik.
Ya molaya ya aba abdillahey qasadto haramak wa atayto ila mash-hadika as’alollaha bishanillazi laka indahu wabil mehalallazi laka ladayhey an yusalli ala muhammadin wa’aaley muhammadin wa’an yaj’alani ma’kum fidduniya walaakhira. 
Assalamo alayka yabna rasoolallah.
Assalamo alayka yabna nabiyyillah. 
Assalamo alayka yabna ameeril mo’mineen.
Assalamo alayka yabnal hussainishaheed. 
Assalamo alayka ayyuhashaheedo wabnashaheed. 
Assalamo alayka ayyuhal mazloomo wabnal mazloom. 
La’nallaho ummatan qatalatka wa la’anallaho ummatan zalamatka. 
Wa la’anallaho ummatan sami’at bizalika faraziat bihi. Assalamo alayka ya waliyyillahey wabna walliyehi laqad azomatil museebato wajallatir raziyyato bika alaina wa’ala jamee’il muslimeena fala’anallaho ummatan qatalatka wa abra’o ilallahey wa ilayka minhum. 
Assalamo alayka ya aoliya illahey wa ahibbahu. 
Assalamo alaykum ya ansara deenillahey. 
Assalamo alaykum ya ansara rasulallah. 
Assalamo alaykum ya ansara ameeril mo’mineen. 
Assalamo alaykum ya ansara fatima taz zahra’ sayyidatin nisa’il aalameen. 
Assalamo alaykum ya ansara abi muhammadinil hasanibney alliyil walliyin naseh. 
Assalamo alaykum ya ansara abi abdillahey be abi antum wa ummi tibtum wa tabatil arzullati feeha dufintum wa fuztum fawzan azeeman faya laytani kunto ma’akum fa’afuzo ma’akum.


Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.